วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554

การจัดทำโครงงานพืชสมุนไพรมีคุณค่า ชุมชนพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"ชื่องานวิจัย              :    รายงานการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์  " เรื่อง ขนมไทยอนุรักษ์ในท้องถิ่นจากสีธรรมชาติ"   สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
ผู้เขียน                   :  นางเบญจวรรณ    ไกรสวัสดิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้: วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี

วัตถุประสงค์           : 
·        เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
·        เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรีที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี ซึ่งเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ปกติ
·        เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ขนมไทยอนุรักษ์ในท้องถิ่นจากสีธรรมชาติ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้น

โดยรายละเอียดในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้นำเสนอหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ขนมไทยอนุรักษ์ในท้องถิ่นจากสีธรรมชาติ ใช้เวลาเรียนจำนวน 9 ชั่วโมง ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  4  แผนการจัดการเรียนรู้ ตามรายละเอียดดังนี้
1. ความรู้เรื่องสีที่ได้จากธรรมชาติ                                                            จำนวน 1 ชั่วโมง
2.สำรวจผู้มีความรู้การทำขนมไทยอนุรักษ์ในท้องถิ่นจากสีธรรมชาติ       จำนวน 2 ชั่วโมง
3. ประวัติความเป็นมาของขนมไทยอนุรักษ์ในท้องถิ่นจากสีธรรมชาติ     จำนวน 1 ชั่วโมง
4.การวางแผนทำโครงงานขนมไทยอนุรักษ์ในท้องถิ่นจากสีธรรมชาติ     จำนวน 1 ชั่วโมง
5.การปฏิบัติงานประกอบขนมไทยอนุรักษ์ในท้องถิ่นจากสีธรรมชาติ      จำนวน 4 ชั่วโมง
ขนมตาลเมืองเพชรบุรี
ขนมน้ำดอกไม้
ขนมเกสรลำเจียก
ขนมเรไร
ขนมเล็บมือนาง
-  ขนมหยกมณี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น